Tổng hợp Đề cương & Đề thi Nguyên Lý Cơ Bản 2 – Y Khoa Tây Nguyên

Tổng hợp Đề cương & Đề thi Nguyên Lý Cơ Bản 2 - Y Khoa Tây Nguyên

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 2

Lý thuyết:
Phần A:
Câu 1: Hãy phân tích nhận định sau” Sán xuất hàng hóa là một phạm trù lịch sử”?
Câu 2: Tại sao nói” Hàng hóa có giá trị cao nghĩa là hàng hóa có nhiều công dụng đối với con người?
Câu 3: Tại sao nói” Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt”?
Câu 4: Hãy phân tích tác dụng kích thích cải tiến kinh tế hợp lý hóa sản xuất là nội dung cơ bản của quy luật giá trị?
Câu 5: Hãy so sánh hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường khác?
Câu 6: So sánh phương pháp giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp giá trị thặng dư tương đối?
Câu 7: Trình bày các biện pháp làm tăng tốc độ chu chuyển của tư bản. Liên hệ thực tiễn?
Câu 8: Tại sao cuối thể kỉ XIX, đầu thế kỉ XX CNTB chuyển từ giai đoạn tự so cạnh tranh sang giai đoạn CNTB độc quyền?
Câu 9: Vì sao nói xuất khẩu tư bản là sự mở rộng quan hệ sản xuất TBCN ra phạm vi toàn thế giới?
Câu 10: Trình bày nguyên nhân hình thàng CNTB độc quyền nhà nước?
Phần B:
Câu 1: Trình bày khái niệm, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Câu 2: Phân tích những điều kiện khách quan, quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Câu 3: Trình bày tính tất yếu, quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng Sản và vai trò của ĐCS trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Câu 4: Trình bày các nội dung cơ bản của cuộc CMXHCN?
Câu 5: Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và thực chất của thời kì quá độ lên CNXH?
Câu 6: Trình bày những đặc trưng cơ bản của XH- XHCN nói chung và của Việt Nam nói riêng?
Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước XHCN?
Câu 8: Chủ nghĩa Mác- Lê nin quan niệm như thế nào về dân chủ? Trình bày những đặc trung cơ bản của nền dân chủ XHCN?
Câu 9: Dân tộc là gì? Trình bày nội dung cương lĩnh dân tộc của Lê- nin?
Câu 10: Những nguyên nhân nào làm cho tôn giáo vẫn tồn trong CNXH? Trình bày những nguyên tắc cơ bản của CN Mác- Lê nin trong việc giải quyết những vấn đề tôn giáo?
Bài tập:
Câu 1:Một xí nghiệp cơ bản có cấu tạo hữ cơ tư bản là 4/3. Sản xuất giá trị thặng dư là 300%
a) Xác định cơ cấu giá trị hàng hóa. Biết rằng: tổng lượng hàng hóa là 1600.
b) Tính giá trị mới được tạo ra sau quá trình sản xuất
Câu 2: Một nhà tư bản ứng trước 8000 với cấu tạo tư bản hữu cơ là 5/3. Sau sản phẩm là 12500
a) Xác định cơ cấu giá trị hàng hóa mà tư bản thu được sau quá trình sản xuất.
b) Xác đinh sản xuất giá trị thặng dư.
Câu 3: Tổng chi phí sau một quá trình sản xuất của một nhà tư bản:
 Giá trị nguyên vật liệu: 4000
 Giá trị cấu hao máy móc: 1000
 Giá trị sức lao động: 3000
a) Xác định cơ cấu giá trị hàng hóa sau quá trình sản xuất, biết rằng giá trị mới là 7500
b) Tính tỉ suất giá trị thặng dư và cấu tạo hữu cơ của tư bản.
Câu 4: Tổng chi phí của một nhà tư bản được thể hiện như sau:
 Giá trị nguyên liệu 2000
 Giá trị năng lượng tiêu hao 1500
 Giá trị khấu hao máy móc 2500
 Giá trị sức lao động 3000
a) Sau quá trình sản xuất có bao nhiêu đơn vị sản phẩm được tạo ra? Biết rằng: giá trị mới được tạo ra trong quá trình sản xuất là 7500 và giá trị của mottj đơn vị sản xuất là 25.
b) Cấu tạo hữu cơ của tư bản và tỉ suất giá trị thặng dư.
Câu 5: Một xí nghiệp tư bản có công thức hưu cơ của tư bản là 6/1, tỉ suất giá trị thặng sư là 300 %. Sau quá trình sản xuất xí nghiệp tạo ra được 100 đơn vị sản phẩm.
a) Xác đinh cơ cấu giá trị hàng hóa được tạo ra. Biết rằng: giái trị mới được tạo ra trong quá trình sản xuất là 4000.
b) Tính giá trị thặng dư kết tinh trong một đơn vị sản phẩm.
Câu 6: Tổng chi phí sau một quá trình sản xuất của một quá trình sản xuất của một nhà tư bản được thể hiện như sau:
 Giá trị nguyên, nhiên vật liêu: 4000
 Giá trị khấu hao máy móc: 1000
 Giá trị sức lao động: 3000
a) Xác định cơ cấu giá trị hàng hóa biết rằng tổng giá trị được tạo ra trong quá trình sản xuất bằng 12500
b) Tính cấu tạo hữu cơ của tư bản và tỉ suất giá trị thặng sư.
Câu 7: Một nhà tư bản chủ nghĩa có số tư bản ứng trước là 7000 với cấu tạo hữ cơ là 5/2, sản xuất giá trị thặng sư là 150%. Xác đinh cơ cấu giá trị hàng hóa mà nhà tư bản thu được sau quá trình sản xuất. Tính giá trị thặng dư kết tinh trong một đơn vị sản phẩm. Biết rằng: sau quá trình sản xuất có 150 sản phẩm được tạo ra.
Câu 8: Một nhà sản xuất tư bản chủ nghĩa có số tư bản ứng trước là 5000 với cấu tạo hữu cơ của tư bản là 4/1, sau quá trình sản xuất nhà tư bản thu được tổng lượng giá trị hàng hóa là 8000.
a) Xác đinh cơ cấu giá trị hàng hóa mà nhà tư bản thu được sau quas trình sản xuất.
b) Tính tỉ suất giá trị thặng sư và tổng giá trị mới được tạo ra sau quá trình sản xuất.
Câu 9: Giả sử trong quá trình sản xuất có 3 nghành sản xuất chủ nghĩa khác:
 Nghành 1: công thức hữu cơ của tư bản là 4/1
 Nghành 2: công thức hữu cơ của tư bản là 7/3
 Nghành 3: công thức hữu cơ của tư bản là 3/2
Ở cả 3 nghành tư bản đầu tư đều là 400. Sản xuất giá trị thặng dư là 200%, tư bản ứng trước đều chung chuyển vào sản phẩm lợi nhuận.
Câu 10: Giả sử trong xã hội có 3 nghành sản xuất chủ nghĩa khác nhau:
 Nghành 1: công thức hữu cơ của tư bản là 5/2
 Nghành 2: công thức hữu cơ của tư bản là 2/1
 Nghành 3: công thức hữu cơ của tư bản là 4/3.
Ở cả 3 nghành tư bản đầu tư đều là 6300 và sản xuất giá trị thặng dư là 200%, tư bản đứng trước đều chung chuyển vào sản phẩm. Lợi nhuận bao quát 3 nghành.

Link tải bài soạn: http://ykhoataynguyen.com/attachments/506663074-trit-2-docx.249/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!