Tài Liệu Tâm Lý Y Học – Y Đức – Y Khoa Tây Nguyên

I. ĐẠO ĐỨC Y HỌC (DÉONTOLOGIE MÉDICAL)
­ Đạo đức y học là một bộ phận của đạo đức nghề nghiệp, là yêu cầu đặc biệt có liên quan đến việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con người.
­ Là các quy tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y tế, nhờ đó mà mọi thành viên y tế (từ hộ lý đến bộ trưởng,..) phải tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và tiến bộ của ngành y tế……..

Xem kỹ hơn tại các đường Link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjU2NCM3M3YUNfZGs/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjS0dGV2NIc2xXS0U/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjMTVCdi1RWW1kV28/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjaWRKN3F3Vld4azQ/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjXzRCdmUxTHRuNGc/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjMDlEWHZxVG11N2c/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjNEIxUTRnRU01RUk/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjcnF2OWJVMUlITDg/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjY09TVXh6WnpIQ28/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjNnVCXzUxX1R2VDQ/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjT0poclJtSlRHbzQ/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjVWNCQ015aGNQVlU/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjWDlQSUxsbGtiRkk/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjd05FYTRmWFdxX0U/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjRTZiWWloYnYxV2s/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjT2hIdWh3SnI0Rlk/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjclNXY3ZwVE9IVVE/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjZGdCYVFQWHlZdkE/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjZTZEN1lTQnYydlU/view

https://drive.google.com/file/d/0B8DqsVwEddTjeC1hZ2hoczZvNTA/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Shop luôn hỗ trợ phí vận chuyển!